Rynek pracy

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2004 Nr. 9 poz. 1001) nadała Ochotniczym Hufcom Pracy status instytucji rynku pracy. Dlatego też obszar programowy dotyczący tej problematyki traktowany jest priorytetowo. OHP świadczą podstawowe usługi rynku pracy, jakimi są: pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe i nauka aktywnego poszukiwania pracy. Oferta adresowana jest do młodzieży do 25 roku życia. Wymienione usługi realizowane są systemowo w różnych (pod względem zadaniowym i funkcjonalnym) jednostkach organizacyjnych rynku pracy działających pod nadzorem Centrów Edukacji i Pracy Młodzieży OHP. System ten obejmuje sieć placówek i form działalności, a wśród nich: Młodzieżowe Centra Kariery, Młodzieżowe Biura Pracy oraz Mobilne Centra Informacji Zawodowej. Ich oferta jest zawsze odpowiedzią na lokalne zapotrzebowanie środowiska młodzieży na konkretne usługi w zakresie rynku pracy. 

W ostatnich latach OHP wdrożyły nowoczesny, zintegrowany i ciągle usprawniany system poradnictwa zawodowego i informacji zawodowej, pośrednictwa pracy oraz szkoleń zawodowych. Oferta programowa w tym zakresie jest systematycznie uaktualniana i unowocześniana, a jej standardy jakościowe i ilościowe są na bieżąco monitorowane. 

W zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży Ochotnicze Hufce Pracy realizują następujące zadania: - prowadzenie pośrednictwa pracy
  • Prowadzenie poradnictwa zawodowego i nauki aktywnego poszukiwania pracy 
  • Prowadzenie szkoleń zawodowych zgodnie z potrzebami rynku pracy