PROJEKTY

Współpraca i wymiana międzynarodowa

Komenda OHP realizując projekty międzynarodowe ma możliwość korzystania ze wsparcia programów grantowych. Są to m.in. Program Erasmus+, Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży, Polsko - Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży oraz Polsko - Ukraińska Rada Wymiany Młodzieży. Realizujemy różnorodne spotkania młodzieży począwszy od warsztatów artystycznych (teatr, taniec), poprzez projekty ekologiczne, praktykę oraz zagraniczne staże zawodowe, których celem jest zdobycie przez młodzież nowych umiejętności zawodowych, co da im szersze perspektywy, szczególnie w sferze zatrudnienia.

Projekty finansowane z funduszy unijnych

Lubuska WK OHP realizuje projekty finansowane ze środków Programu Gwarancje dla Młodzieży. Ich celem jest wsparcie młodych ludzi zagrożonych wykluczeniem społecznym, mających trudności z wejściem na rynek pracy z uwagi na brak kwalifikacji zawodowych, doświadczenia zawodowego oraz wiedzy na temat skutecznych metod poszukiwania zatrudnienia.

Celem realizowanych projektów jest zwalczanie bezrobocia wśród młodzieży. Skierowane są one do osób w wieku poniżej 25. roku życia – nieuczących się, niepracujących ani nieszkolących się (tzw. młodzież NEET - Not in employment, education or training). Program ma zagwarantować, dalsze kształcenie, przyuczenie do zawodu, staż zawodowy oraz dobrej jakości ofertę zatrudnienia.