Od szkolenia do zatrudnienia - kontynuacja

Lubuska Wojewódzka Komenda OHP kontynuuje w 2019r. „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI” w ramach programu „Gwarancje dla Młodzieży” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach alokacji dla Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 

Głównym celem przedsięwzięcia, którego realizacja rozpoczęła się we wrześniu 2017 r. i będzie trwać do końca października 2019 r. – jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych od 18 do 24 roku życia bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET).

 

Kto może skorzystać z projektu?

 

Projekty zakładają umożliwienie startu zawodowego osobom w wieku 18-24 lata, które wskutek niekorzystnych okoliczności środowiskowych, rodzinnych bądź osobistych wymagają profesjonalnych i kompleksowych działań pomocowych o charakterze edukacyjno-wychowawczym, mających na celu uzyskanie kwalifikacji, nabycie umiejętności poruszania się po rynku pracy, a w konsekwencji podjęcie zatrudnienia i usamodzielnienie się. Wsparcie zostanie zróżnicowane w zależności od indywidualnej sytuacji potencjalnego uczestnika projektów.

 

Projekt przewiduje również udział osób niepełnosprawnych jako tych, które mają największe trudności z wejściem lub utrzymaniem się na lokalnym rynku pracy.

 

 

 

Planowane formy wsparcia, które będą dobrane indywidualnie do potrzeb uczestników:

  • Kursy zawodowe (wraz z stypendium)
  • Warsztaty kreowania wizerunku połączone z usługą stylisty,
  • Zajęcia z doradcą zawodowym,
  • Trzymiesięczne staże zawodowe wraz ze stypendium.

 

Zapewniamy:

  • Dofinansowanie kosztów dojazdu na zajęcia
  • Catering w trakcie zajęć grupowych
  • Stypendium szkoleniowe lub stażowe
  • Ubezpieczenie NNW
  • Refundacje kosztów opieki na dzieckiem lub osobą zależną

 

 

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny !

 

 

  PLAN NABORU

 

Liczba uczestników w skali województwa lubuskiego: 60 osób z kategorii NEET (które się nie uczą i nie pracują).

 

 

Podział uczestników na poszczególne jednostki organizacyjne OHP realizujące projekt

 

 

Lp.

Nazwa jednostki wdrażającej projekt

Lokalizacja jednostki OHP

Podział uczestników
na jednostki
organizacyjne OHP
(1 gr. = 10 os.)


Lubuska WK OHP

65-186 Zielona Góra,
ul. Zamenhofa 1

6

1.

Hufiec Pracy w Żarach

68-200 Żary,
ul. Górnośląska 2

1

2.

Hufiec Pracy we Wschowie

68-100 Żagań,
ul. Rybacka 38

1

3.

Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Wiechlicach

ul. Jesionowa 3, Wiechlice, 67-300 Szprotawa

1

4.

Młodzieżowe Centrum Kariery w Słubicach

ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice

1

5.

Hufiec Pracy w Świebodzinie

ul. Cegielniana 2, 66-200 Świebodzin

1

6.

Młodzieżowe Centrum Kariery w Międzyrzeczu

ul. Piastowska 18, 66-300 Międzyrzecz

1

 


Harmonogram realizacji projektu - YEI


Zakładane efekty projektu:

Młodzież biorąca udział w projektach uzyska, podwyższy lub zmieni kwalifikacje zawodowe. Nastąpi u niej także wzrost kompetencji ogólnych oraz umiejętności społecznych w obszarze komunikacji interpersonalnej i autoprezentacji. Zostanie jej stworzona możliwość nabycia umiejętności praktycznych i doświadczenia zawodowego w ramach staży zawodowych oraz zdobycia wiedzy w zakresie technik i metod poszukiwania pracy.


 

KOORDYNACJA

Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy

Sandra Wojtowicz spec. ds. wdrażania i realizacji programów europejskich

ul. Zamenhofa 1

65-186 Zielona Góra

tel.: 68 328 48 82

Galeria