Nabór na stanowisko: Z-ca Kierownika OSiW w Nowej Soli

OGŁOSZENIE

 

Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: Z-ca kierownika Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Nowej Soli.


Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Nowej Soli, ul. Staszica 1a.

 

Wymiar czasu pracy: 1,0 etat.

 

Zakres obowiązków, m.in.

1.     Kierowanie działalnością Ośrodka podczas nieobecności Kierownika OSiW.

2.     Współorganizowanie nadzoru kształcenia, szkolenia i przygotowania zawodowego oraz opieki i wychowania uczestników Ośrodka.

3.     Współtworzenie warunków dla harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczestników.

4.     Współorganizowanie systemu kontroli w Ośrodku oraz wprowadzenie do użytku wewnętrznego jej zasad.

5.     Monitorowanie, analizowanie i przygotowywanie wstępnej oceny efektów działalności kształceniowo-wychowawczo-opiekuńczej oraz innej działalności ustawowej.

6.     Wspomaganie kadry w realizacji zadań kształceniowo-wychowawczo-opiekuńczych i doskonalenia ich jakości.

7.     Dbanie o terminowość zgłaszania wniosków o zapewnienie kształcenia ogólnego i zawodowego, co jest związane z planowaniem i organizacją nauczania przez organy prowadzące szkoły.

8.     Przestrzeganie przepisów ujętych w Karcie Nauczyciela w zakresie dotyczącym pracowników OHP oraz innych stanowiących o działalności OSiW.

9.     Prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem i działalnością Ośrodka.

10.  Upowszechnianie doświadczeń wynikających z dobrych praktyk oraz wdrożonych rozwiązań nowatorskich i innowacji.

11.  Prowadzenie analizy i oceny wykonanych zadań wychowawczo–opiekuńczych oraz w zakresie kształcenia ogólnego i zawodowego.

12.  Utrzymanie, organizowanie działalności kulturalnej, sportowej, turystycznej, czasu wolnego, a także rozwijanie wśród młodzieży nawyków dobrego zachowania.

13.  Przeciwdziałanie powstawaniu wykroczeń, wypadków i innych negatywnych zachowań  uczestników. Wydawanie wytycznych do prowadzenia profilaktycznej pracy w tym zakresie w grupach wychowawczych.

14.  Ścisła współpraca z dyrekcjami oraz pozostałym gronem pedagogicznym szkół, do których uczęszczają uczestnicy Ośrodka.

15.  Współpraca z instruktorami praktycznej nauki zawodu, psychologami, pedagogami, terapeutami, rodzicami lub opiekunami uczestników oraz organizacjami pozarządowymi i lokalnymi w zakresie zadań dydaktyczno-wychowawczych.

16.  Wraz z Kierownikiem Ośrodka pełne przeprowadzenie rekrutacji uczestników do Ośrodka.

17.  Prowadzenie hospitacji zajęć we współpracy z Kierownikiem Ośrodka.

 

Wymagania niezbędne:

1)   wykształcenie wyższe, kierunek studiów w zakresie pedagogiki, psychologii lub socjologii,

2)   3 lata stażu pracy,

3)   dokładność, inicjatywa, zaangażowanie.

4)   bardzo dobra organizacja pracy.

 

Wymagane dokumenty:

1)   CV – Życiorys zawodowy,

2)   list motywacyjny,

3)   oświadczenie dotyczące spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

4)   oświadczenie dotyczące spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pracy.

 

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 

Termin:  25.08.2020 r.

 

Sposób: Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata z dopiskiem ”nabór na Z-cę Kierownika OSiW w Nowej Soli”

 

Miejsce: osobiście lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):

 

     Lubuska Wojewódzka Komenda OHP

ul. Zamenhofa 1

65-186 Zielona Góra

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (68) 328 48 79

 

INFORMACJA

Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy (dalej Lubuska WK OHP) żąda podania od kandydata jedynie takich danych osobowych, które wskazane są w obowiązujących przepisach prawa.

Jeżeli chcesz, aby Lubuska WK OHP skorzystała z podanych przez Ciebie danych osobowych
i dokumentów przekraczających zakres danych osobowych wymaganych
(czyli danych innych niż imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) załącz poniższą klauzulę zgody w swoich dokumentach aplikacyjnych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lubuską WK OHP z siedzibą w Zielonej Górze moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przekraczających zakres danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa, na potrzeby toczącego się procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które aplikuję.

Jeśli chcesz aby Twoje dokumenty aplikacyjne zostały uwzględnione w kolejnym postępowaniu rekrutacyjnym załącz poniższą klauzulę zgody w swoich dokumentach aplikacyjnych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lubuską WK OHP z siedzibą w Zielonej Górze moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przekraczających zakres danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa, na potrzeby toczącego się procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które aplikuję oraz w przyszłych rekrutacjach.

Możesz z łatwością cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Aby to zrobić napisz do IOD na adres: iodo.lubuska@ohp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Komendant Wojewódzki OHP w Lubuskiej WK OHP z siedzibą przy ul. Zamenhofa 1, 65-186 Zielona Góra, e-mail lwk.zgora@ohp.pl. W imieniu Administratora danych sferę przetwarzania danych osobowych nadzoruje Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem email: iodo.lubuska@ohp.pl. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników. Dane mogą być przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez Lubuską WK OHP. Podstawą do przetwarzania są obowiązujące przepisy prawa tj. Kodeks Pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W przypadku zamieszczenia
w dokumentach aplikacyjnych szerszych informacji niż wymagane przepisami prawa, podstawą do przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Odbiorcą danych osobowych może być podmiot działający na zlecenie Administratora danych tj
. dostawca poczty, dostawca usług z zakresu IT. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane w odniesieniu do bieżącej rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego, natomiast w odniesieniu do procesów przyszłych rekrutacji przez okres nie dłuższy niż do 24 miesięcy od dnia zamknięcia procesu rekrutacyjnego.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie w jakim przetwarzanie Pani/a danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Podanie danych w zakresie szerszym niż imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje, przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest dobrowolne. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czytaj również

OFERTY PRACY