Nabór na stanowisko: Komendant Hufca Pracy w Lubsku

OGŁOSZENIE

 

Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: Komendant Hufca Pracy w Lubsku.


Miejsce wykonywania pracy: Hufiec Pracy w Lubsku, ul. Dworcowa 2, 68-300 Lubsko

 

Wymiar czasu pracy: 1,0 etat.

 

Zakres obowiązków, m.in.

1. Prowadzenie grupy wychowawczej, sprawowanie opieki nad uczestnikami OHP oraz stwarzanie warunków dla ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego.

2. Nadzorowanie terminowego i zgodnego z prawem załatwiania spraw.

3.  Kontrolowanie jakości wykonanej pracy przez podległych pracowników.

4.Utrzymanie należytego poziomu dyscypliny i porządku w HP, stawianie zadań i egzekwowanie ich dokładnego i terminowego wykonania oraz ścisłego przestrzegania przepisów prawnych, regulaminów i procedur.

5.  Koordynowanie, organizowanie i realizowanie pracy wychowawczej oraz dokonywanie analizy jej poziomu.

6. Kierowanie całościową działalnością Hufca Pracy.

7. Koordynacja kształcenia ogólnego i zawodowego uczestników, nadzór oraz sporządzaniem odpowiednich dokumentów.

8.     Nadzór i prowadzenie rekrutacji młodzieży do Hufca Pracy.

9.     Współdziałanie z jednostkami rozwoju zawodowego w zakresie prowadzenia współpracy
z zakładami pracy w zakresie zatrudnienia uczestników w celu przygotowania zawodowego
i realizacji programów przygotowania praktycznego oraz z placówkami oświatowymi w zakresie teoretycznego dokształcania uczestników.

10.  Zgłaszanie do Wojewódzkiego Komendanta zgodnie z obowiązującymi terminami, wniosków do organów prowadzących szkoły o zapewnienie kształcenia ogólnego i zawodowego, co jest związane z planowaniem i organizacją nauczania przez organy prowadzące szkoły.

11.  Wskazywanie młodzieży możliwości dostępu do usług świadczonych przez jednostki rozwoju zawodowego – CEiPM.

12.  Inicjowanie, koordynacja i realizacja projektów wymiany międzynarodowej, projektów systemowych i regionalnych współfinansowanych ze środków UE w ramach działań statutowych OHP.

13.  Czynne uczestnictwo oraz koordynacja posiedzeń Rady Pedagogicznej i innych zespołów oraz wprowadzanie w życie podjętych uchwał i postanowień.

14.  Proponowanie i wyznaczanie kierunków działania i wytycznych do planów pracy, harmonogramów zajęć, zatwierdzanie ich oraz nadzór nad ich realizacją.

15.  Opracowywanie arkusza organizacyjnego planu dydaktycznego jednostki.

16.  Nadzór nad prawidłowością prowadzenia oraz przechowywania dokumentacji.

17.  Nadzór i prowadzenie rekrutacji młodzieży do HP.

18.  Współpraca z Radą Młodzieży przedstawicielami rodziców,  w zakresie realizacji zadań.

19.  Opracowywanie i monitoring sprawozdań z działalności HP według wytycznych KG OHP
i Wojewódzkiej Komendy.

20.  Udzielanie pracodawcom informacji nt. refundacji kosztów szkolenia młodocianych pracowników.

21.  Systematyczna współpraca z osobą wyznaczoną przez Wojewódzkiego Komendanta do pełnienia funkcji rzecznika prasowego.

22.  Realizacja zadań związanych z obsługą ECAM.

23.  Monitorowanie losów absolwentów.

24.  W zakresie działalności administracyjno-gospodarczej:

-        nadzór i racjonalne gospodarowanie majątkiem OHP i przydzielonymi środkami finansowymi,

-        nadzorowanie prac inwentaryzacyjnych majątku w jednostce,

-        przeciwdziałanie powstawaniu szkód,

-        składanie zamówień na wyposażenie hufca tj. meble, sprzęt i pomoce dydaktyczne,

-        prowadzenie nadzoru nad grafikami pracy, ich zgodnością z czasem normatywnym
i przepisami Kodeksu Pracy oraz planowaniem i realizacją urlopów wypoczynkowych.

25.  Dbanie o pozytywny wizerunek HP i o korzystne relacje wewnątrz oraz na zewnątrz jednostki.

Wymagania niezbędne:

1)   wykształcenie wyższe, kierunek studiów w zakresie pedagogiki, psychologii lub socjologii,

2)   4 lata stażu pracy,

3)   niekaralność lub brak toczących się wobec kandydata postępowań karnych lub dyscyplinarnych za umyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu; przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności; przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę małoletniego; przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece, z wyjątkiem przestępstwa określonego w art. 2093 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.); przestępstwo określone w rozdziale 7 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U.20.0.2050),

4)   brak orzeczonego wobec kandydata zakazu prowadzenia działalności związanej
z wychowywaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub opieką nad nimi lub zakaz przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu,

5)  odporność na stres

6)   dokładność, inicjatywa, zaangażowanie,

7)   bardzo dobra organizacja pracy.

Wymagane dokumenty:

1)   CV i list motywacyjny

2) informacja z Krajowego Rejestru Karnego,

3)   kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia, bądź oświadczenie dotyczące spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

4)   kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy, bądź oświadczenie dotyczące spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pracy.

 

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Termin:  19.02.2021 r.

Sposób: Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata z dopiskiem ”nabór na Komendanta Hufca Pracy w Lubsku”

 

Miejsce: osobiście lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):

 

     Lubuska Wojewódzka Komenda OHP

ul. Zamenhofa 1

65-186 Zielona Góra

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (68) 328 48 79

 

INFORMACJA

Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy (dalej Lubuska WK OHP) żąda podania od kandydata jedynie takich danych osobowych, które wskazane są w obowiązujących przepisach prawa.

Jeżeli chcesz, aby Lubuska WK OHP skorzystała z podanych przez Ciebie danych osobowych
i dokumentów przekraczających zakres danych osobowych wymaganych
(czyli danych innych niż imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) załącz poniższą klauzulę zgody w swoich dokumentach aplikacyjnych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lubuską WK OHP z siedzibą w Zielonej Górze moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przekraczających zakres danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa, na potrzeby toczącego się procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które aplikuję.

Jeśli chcesz aby Twoje dokumenty aplikacyjne zostały uwzględnione w kolejnym postępowaniu rekrutacyjnym załącz poniższą klauzulę zgody w swoich dokumentach aplikacyjnych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lubuską WK OHP z siedzibą w Zielonej Górze moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przekraczających zakres danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa, na potrzeby toczącego się procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które aplikuję oraz w przyszłych rekrutacjach.

Możesz z łatwością cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Aby to zrobić napisz do IOD na adres: iodo.lubuska@ohp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Komendant Wojewódzki OHP w Lubuskiej WK OHP z siedzibą przy ul. Zamenhofa 1, 65-186 Zielona Góra, e-mail