Nabór na sprzątaczkę - OSiW Wiechlice

OGŁOSZENIE

 

Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: sprzątaczka

Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Wiechlicach, ul. Jesionowa 3, 67-300 Szprotawa

Wymiar czasu pracy: 1,0 etat.

Zakres obowiązków, m.in.

1.   Zamiatanie, zmywanie, odkurzanie mebli, pomocy dydaktycznych, podlewanie kwiatów, przecieranie okien w przydzielonych pomieszczeniach.

2.   Dbanie o estetyczny wygląd pomieszczeń.

3.   Mycie i dezynfekcja pomieszczeń sanitarnych.

4.   Gruntowne mycie okien podczas ferii wiosennych i letnich.

5.   Zgłoszenie przełożonemu wszelkich zauważonych braków wyposażenia, uszkodzeń lub zniszczeń sprzętu znajdującego się w pomieszczeniach.

6.   Wygaszanie zbędnego oświetlenia, zabezpieczenia po pracy drzwi, okien i kluczy od pomieszczeń.

7.   Dbanie o stan techniczny obiektu urządzeń technicznych znajdujących się na wyposażeniu.

8.   Powiadamianie przełożonych, a także zainteresowane organy np. Policja, Straż Pożarna
o wszystkich zdarzeniach (pożar, włamanie, kradzież itp.)

9.   Wykonywanie prac porządkowych i konserwacji zieleni na terenie całego obiektu.

10.    Wykonywanie innych zadań na polecenie bezpośredniego przełożonego.

 

  Wymagania niezbędne:

1)    wykształcenie podstawowe,

2)    umiejętność pracy w zespole, samodzielność, planowanie i organizowanie pracy, postawa etyczna,

3)    bardzo dobra organizacja pracy.

Wymagane dokumenty:

1)    CV – Życiorys zawodowy,

2)    list motywacyjny,

3)    oświadczenie dotyczące spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia.

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Termin: 13.08.2020 r.

Sposób: Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem „nabór na stanowisko: sprzątaczka w OSiW Wiechlice

 

Miejsce: osobiście lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):

 

     Lubuska Wojewódzka Komenda OHP

     ul. Zamenhofa 1

     65-186 Zielona Góra

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 68 328 48 70

INFORMACJA

Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy (dalej Lubuska WK OHP) żąda podania od kandydata jedynie takich danych osobowych, które wskazane są w obowiązujących przepisach prawa.

Jeżeli chcesz, aby Lubuska WK OHP skorzystała z podanych przez Ciebie danych osobowych
i dokumentów przekraczających zakres danych osobowych wymaganych
(czyli danych innych niż imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) załącz poniższą klauzulę zgody w swoich dokumentach aplikacyjnych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lubuską WK OHP z siedzibą w Zielonej Górze moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przekraczających zakres danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa, na potrzeby toczącego się procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które aplikuję.

Jeśli chcesz aby Twoje dokumenty aplikacyjne zostały uwzględnione w kolejnym postępowaniu rekrutacyjnym załącz poniższą klauzulę zgody w swoich dokumentach aplikacyjnych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lubuską WK OHP z siedzibą w Zielonej Górze moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przekraczających zakres danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa, na potrzeby toczącego się procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które aplikuję oraz w przyszłych rekrutacjach.

Możesz z łatwością cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Aby to zrobić napisz do IOD na adres: iodo.lubuska@ohp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Komendant Wojewódzki OHP w Lubuskiej WK OHP z siedzibą przy ul. Zamenhofa 1, 65-186 Zielona Góra, e-mail lwk.zgora@ohp.pl. W imieniu Administratora danych sferę przetwarzania danych osobowych nadzoruje Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem email: iodo.lubuska@ohp.pl. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników. Dane mogą być przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez Lubuską WK OHP. Podstawą do przetwarzania są obowiązujące przepisy prawa tj. Kodeks Pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W przypadku zamieszczenia w dokumentach aplikacyjnych szerszych informacji niż wymagane przepisami prawa, podstawą do przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Odbiorcą danych osobowych może być podmiot działający na zlecenie Administratora danych tj. dostawca poczty, dostawca usług z zakresu IT. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane w odniesieniu do bieżącej rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego, natomiast w odniesieniu do procesów przyszłych rekrutacji przez okres nie dłuższy niż do 24 miesięcy od dnia zamknięcia procesu rekrutacyjnego.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie w jakim przetwarzanie Pani/a danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Podanie danych w zakresie szerszym niż imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje, przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest dobrowolne. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Czytaj również

OFERTY PRACY