Nabór kandydatów na wolne stanowisko pośrednika pracy lub pośrednika pracy - stażysty

OGŁOSZENIE

Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pośrednika pracy lub pośrednika pracy - stażysty.


Miejsce wykonywania pracy : Młodzieżowe Centrum Kariery w Żarach

 

Wymiar czasu pracy1,0 etat.  

Zakres obowiązków, m.in.

 

1)  Monitorowanie rynku pracy pod kątem zapotrzebowania na kwalifikacje wynikające z sytuacji na rynku pracy.

2)  Pozyskiwanie nowych pracodawców deklarujących chęć do przyjęcia uczestnika OHP na naukę zawodu

3)  Tworzenie bazy pracodawców

4) Udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia.

5) Cykliczne kontakty z pracodawcami w celu podjęcia współpracy, przedstawienia oferty OHP i możliwości refundacji wynagradzania za pracę młodocianych pracowników

6) Bieżące analizowanie stanu bezrobocia na przypisanym terenie oraz rozpoznawanie rynku pracy na określone zawody,

7) Pozyskiwaniu ofert pracy, nowych pracodawców, rejestracji uzyskanych ofert pracy, zamieszczaniu ich w komputerowej bazie ofert pracy.

8) Przedstawienia uczestnikowi oferty nauki zawodu u wybranego pracodawcy wraz z przyjęciem uczestników do jednostek opiekuńczo-wychowawczych lub zmiany pracodawcy w trakcie procesu kształcenia w OHP

9) Weryfikacja kwalifikacji pracodawcy do przyjęcia ucznia.

10) Działania dotyczące zawarcia umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego

11) Działania dotyczące monitorowania realizacji przygotowania zawodowego u pracodawców.

12) Pośrednictwo pracy dla uczestników i absolwentów OHP oraz młodzieży w wieku 15-25 zgłaszającej się bezpośrednio do jednostek rozwoju zawodowego.

13) Realizacja zadań zgodnie z obowiązującymi standardami pracy pracowników rozwoju zawodowego.

14) prowadzenia dokumentacji i sprawozdawczości jednostki

15) Organizowanie i uczestniczenie targów pracy, giełd pracy, giełd zawodów.

 

  Wymagania niezbędne:

 

1) wykształcenie wyższe i 1 rok stażu pracy w zakresie pośrednictwa pracy w przypadku pośrednika pracy,

2) wykształcenie średnie i 1 rok stażu pracy, bądź wyższe w przypadku pośrednika pracy – stażysty,

3) dokładność, inicjatywa, zaangażowanie,

4) bardzo dobra organizacja pracy.

5) samodzielność, kreatywność

6) obsługa komputera, prawo jazdy kategorii B

 

 

Wymagania pożądane:

 

1) wykształcenie wyższe o charakterze społecznym np. pedagogika, socjologia , psychologia,

2) znajomość specyfiki lokalnego rynku pracy,

3) łatwość nawiązywania kontaktów.

4) znajomość specyfiki działalności OHP

 

 

Wymagane dokumenty:

 

1)  CV – Życiorys zawodowy,

2)  list motywacyjny uwzględniający opis spełniania wymagań pożądanych,

3)  kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata

4)  kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata

5) zaświadczenie o niekaralności

 

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 

Termin: 2 październik 2020r.

 

Sposób: Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem ”nabór na pośrednika pracy – MCK Żary

 

Miejsce: osobiście lub listownie na adres:

 

     Lubuska Wojewódzka Komenda OHP

ul. Zamenhofa 1

65-186 Zielona Góra

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (68) 328 48 79

 

INFORMACJA

Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy (dalej Lubuska WK OHP) żąda podania od kandydata jedynie takich danych osobowych, które wskazane są w obowiązujących przepisach prawa.

Jeżeli chcesz, aby Lubuska WK OHP skorzystała z podanych przez Ciebie danych osobowych
i dokumentów przekraczających zakres danych osobowych wymaganych
(czyli danych innych niż imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) załącz poniższą klauzulę zgody w swoich dokumentach aplikacyjnych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lubuską WK OHP z siedzibą w Zielonej Górze moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przekraczających zakres danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa, na potrzeby toczącego się procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które aplikuję.

Jeśli chcesz aby Twoje dokumenty aplikacyjne zostały uwzględnione w kolejnym postępowaniu rekrutacyjnym załącz poniższą klauzulę zgody w swoich dokumentach aplikacyjnych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lubuską WK OHP z siedzibą w Zielonej Górze moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przekraczających zakres danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa, na potrzeby toczącego się procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które aplikuję oraz w przyszłych rekrutacjach.

Możesz z łatwością cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Aby to zrobić napisz do IOD na adres: iodo.lubuska@ohp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Komendant Wojewódzki OHP w Lubuskiej WK OHP z siedzibą przy ul. Zamenhofa 1, 65-186 Zielona Góra, e-mail lwk.zgora@ohp.pl. W imieniu Administratora danych sferę przetwarzania danych osobowych nadzoruje Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem email: iodo.lubuska@ohp.pl. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników. Dane mogą być przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez Lubuską WK OHP. Podstawą do przetwarzania są obowiązujące przepisy prawa tj. Kodeks Pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W przypadku zamieszczenia
w dokumentach aplikacyjnych szerszych informacji niż wymagane przepisami prawa, podstawą do przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Odbiorcą danych osobowych może być podmiot działający na zlecenie Administratora danych tj
. dostawca poczty, dostawca usług z zakresu IT. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane w odniesieniu do bieżącej rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego, natomiast w odniesieniu do procesów przyszłych rekrutacji przez okres nie dłuższy niż do 24 miesięcy od dnia zamknięcia procesu rekrutacyjnego.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie w jakim przetwarzanie Pani/a danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Podanie danych w zakresie szerszym niż imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje, przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest dobrowolne. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.