Aktualność "Nabór kandydatów na wolne stanowisko pośrednika pracy lub pośrednik pracy - stażysta - Żary"

dodano: 2019-02-04
OGŁOSZENIE


Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko pośrednika pracy lub pośrednik pracy - stażysta.

Miejsce wykonywania pracy:
Młodzieżowe Centrum Kariery w Żarach

Wymiar czasu pracy – 1,0 etat. 

Zakres obowiązków, m.in.:
1) Monitorowanie rynku pracy pod kątem zapotrzebowania na kwalifikacje wynikające z sytuacji na rynku pracy.
2) Utrzymywanie stałych kontaktów z urzędami i pracodawcami na terenie działania.
3) Przyjmowanie danych o klientach oraz informacji o ich potrzebach szkoleniowych.
4) Udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy oraz możliwościach szkolenia i kształcenia.
5) Prowadzenie baz danych o zawodach, warunkach pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
6) Bieżące analizowanie stanu bezrobocia na przypisanym terenie oraz rozpoznawanie rynku pracy na określone zawody,
7) Pozyskiwaniu ofert pracy, rejestracji uzyskanych ofert pracy, zamieszczaniu ich w komputerowej bazie ofert pracy.
8) Udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy.
9) Informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy.
10) Inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami.
11) Informowanie bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.
12) Prowadzenie banku danych o pracodawcach.
13) Prowadzenie kart osób poszukujących pracy.
14) Udzielanie pomocy w doborze odpowiedniej oferty, kierowanie do pracy.
15) Organizowanie targów pracy, giełd pracy, giełd zawodów.

Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe,
2) 1 rok  stażu pracy w zakresie pośrednictwa pracy w przypadku pośrednika pracy ,
3) dokładność, inicjatywa, zaangażowanie,
4) bardzo dobra organizacja pracy.


Wymagania pożądane:
1) wykształcenie wyższe związane tematycznie z wykonywanymi zadaniami na danym stanowisku,
2) dokładna znajomość specyfiki lokalnego rynku pracy,
3) łatwość nawiązywania kontaktów.


Wymagane dokumenty:
1)  CV – Życiorys zawodowy,
2)  list motywacyjny uwzględniający opis spełniania wymagań pożądanych,
3)  kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
4)  kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu).

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, życiorys zawodowy  powinny być opatrzone klauzulą: „wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.)”

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Termin: 01.02.2019 r.

Sposób: Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem ”nabór na pośrednika pracy MCK Żary

 

Miejsce: osobiście lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):

 

     Lubuska Wojewódzka Komenda OHP

ul. Zamenhofa 1

65-186 Zielona Góra

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 68 328 48 70