Aktualność "Nabór kandydatów na stanowisko zastępcy kierownika Ośrodka Szkolenia i Wychowania - Wiechlice"

dodano: 2019-01-25

OGŁOSZENIE

 

 

Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko zastępcy kierownika Ośrodka Szkolenia i Wychowania.


Miejsce wykonywania pracy: Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Wiechlicach.

 

Wymiar czasu pracy1 etat.

Zakres obowiązków, m.in.

 

1)     Kierowanie działalnością Ośrodka podczas nieobecności Kierownika OSiW.

2)     Współorganizowanie nadzoru kształcenia, szkolenia i przygotowania zawodowego oraz opieki i wychowania uczestników Ośrodka.

3)     Współorganizowanie systemu kontroli w Ośrodku oraz wprowadzenie do użytku wewnętrznego jej zasad.

4)     Monitorowanie, analizowanie i przygotowywanie wstępnej oceny efektów działalności kształceniowo-wychowawczo-opiekuńczej oraz innej działalności ustawowej.

5)     Wspomaganie kadry w realizacji zadań kształceniowo-wychowawczo-opiekuńczych i doskonalenia ich jakości.

6)     Dbanie o terminowość zgłaszania wniosków o zapewnienie kształcenia ogólnego i zawodowego, co jest związane z planowaniem i organizacją nauczania przez organy prowadzące szkoły.

7)     Udzielanie pracodawcom niezbędnej informacji i pomocy w przygotowywaniu wniosków dotyczących refundacji.

8)    Organizowanie współpracy z partnerami OSiW oraz zapewnienie młodzieży dostępu do usług świadczonych przez jednostki podległe CEiPM.

9)    Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

10)  Prowadzenie dokumentacji związanej z funkcjonowaniem i działalnością Ośrodka.

 

  Wymagania niezbędne:

 

1)  wykształcenie wyższe

2)  5 lat stażu pracy, preferowane na podobnym stanowisku pracy,

3)  dokładność, inicjatywa, zaangażowanie,

4)  bardzo dobra organizacja pracy.

5)  prawo jazdy kat. B

 

Wymagane dokumenty:

 

1)  CV - Curriculum Vitae,

2)  list motywacyjny,

3)  kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

4)  kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu).

5) oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lubuską Wojewódzką Komendę OHP w Zielonej Górze, ul. Zamenhofa 1 moich danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji.”

 

 

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 

Termin: 26.11.2018 r.

 

Sposób: Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem ”nabór na stanowisko zastępcy kierownika OSiW w Wiechlicach”.

 

Miejsce: osobiście lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):

 

     Lubuska Wojewódzka Komenda OHP

ul. Zamenhofa 1

65-186 Zielona Góra

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 68 328 48 70

 

 

INFORMACJA

 

Administratorem danych osobowych jest Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą w Zielonej Górze przy ulicy Zamenhofa 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji. Podanie danych w zakresie: imię (imiona), nazwisko, imiona rodziców. Data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest obowiązkowe i wynika z przepisów Kodeksu pracy, podanie pozostałych danych jest dobrowolne.