Aktualność "Nabór kandydatów na stanowisko wychowawcy - Nowa Sól"

dodano: 2019-02-27

OGŁOSZENIE

 

 

Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko wychowawcy.


Miejsce wykonywania pracy : Środowiskowy Hufiec Pracy w Nowej Soli.

 

Wymiar czasu pracy1 etat. Praca zmianowa.

Zakres obowiązków, m.in.

 

1)  prowadzenie grupy wychowawczej oraz opieka nad młodzieżą zakwaterowaną w jednostce,

2)  sprawowanie opieki i odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników,

3)  organizowanie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, pomocy w nauce,

4) organizowanie zajęć wychowawczych o charakterze edukacyjnym, kulturalno – oświatowym, profilaktyczno-resocjalizacyjnym, sportowo-rekreacyjnym oraz z zakresu aktywizacji zawodowej,

5)  prowadzenie na bieżąco dokumentacji wychowawczej wg obowiązujących wzorów i zaleceń,

6)  kontrola obecności, zachowania i ocen na zajęciach szkolenia ogólnego i praktycznego   oraz wprowadzanie działań naprawczych,

7)  realizowanie bieżących planów pracy dydaktyczno – wychowawczej,

8)  redagowanie i realizacja programów autorskich zgodnie z wytycznymi.

 

  Wymagania niezbędne:

 

1)  wykształcenie wyższe, preferowane  pedagogiczne,  specjalność:  resocjalizacja i profilaktyka osób niedostosowanych społecznie,

2)  3 lata stażu pracy, preferowane na podobnym stanowisku pracy,

3)  dokładność, inicjatywa, zaangażowanie,

4)  bardzo dobra organizacja pracy.

 

Wymagane dokumenty:


1)  CV - Curriculum Vitae,

2)  list motywacyjny,

3)  kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

4)  kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu).

5) oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lubuską Wojewódzką Komendę OHP w Zielonej Górze, ul. Zamenhofa 1moich danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji.”

 


Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:


Termin: 15.03.2019 r.


Sposób: Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem ”nabór na stanowisko wychowawcy”.

 

Miejsce: osobiście lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):

Środowiskowy Hufiec Pracy w Nowej Soli

ul. Staszica 1 a

67-100 Nowa Sól

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 068 328 48 84

 

 

INFORMACJA

 

Administratorem danych osobowych jest Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą w Zielonej Górze przy ulicy Zamenhofa 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji. Podanie danych w zakresie: imię (imiona), nazwisko, imiona rodziców. Data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest obowiązkowe i wynika z przepisów Kodeksu pracy, podanie pozostałych danych jest dobrowolne.