Aktualność "Nabór kandydatów na stanowisko wychowawcy. "

dodano: 2019-01-09
OGŁOSZENIE


Lubuska   Wojewódzka   Komenda   Ochotniczych   Hufców   Pracy   w Zielonej   Górze   ogłasza   nabór kandydatów na wolne stanowisko wychowawcy.


Miejsce wykonywania pracy:  Ochotniczy Hufiec Pracy w Lubsku.

Wymiar czasu pracy –  1 etat.

Zakres obowiązków, m.in. :

1)  prowadzenie grupy wychowawczej oraz opieka nad młodzieżą zakwaterowaną w jednostce,
2)  sprawowanie opieki i odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników,
3)  organizowanie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, pomocy w nauce,
4)   organizowanie   zajęć   wychowawczych   o   charakterze   edukacyjnym,   kulturalno – oświatowym, profilaktyczno-resocjalizacyjnym, sportowo-rekreacyjnym oraz z zakresu aktywizacji zawodowej,
5)  prowadzenie na bieżąco dokumentacji wychowawczej wg obowiązujących wzorów i zaleceń,
6)   kontrola obecności, zachowania i ocen na zajęciach szkolenia ogólnego i praktycznego oraz wprowadzanie działań naprawczych,
7)  realizowanie bieżących planów pracy dydaktyczno – wychowawczej,
8)  redagowanie i realizacja programów autorskich zgodnie z wytycznymi.

Wymagania niezbędne:

1)  wykształcenie wyższe, preferowane  pedagogiczne,  specjalność:  resocjalizacja i profilaktyka osób niedostosowanych społecznie,
2)  3 lata stażu pracy, preferowane na podobnym stanowisku pracy,
3)  dokładność, inicjatywa, zaangażowanie,
4)  bardzo dobra organizacja pracy.

Wymagane dokumenty:

1)  CV - Curriculum Vitae,
2)  list motywacyjny,
3)  kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
4)  kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu).
5) oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lubuską Wojewódzką Komendę OHP w Zielonej Górze, ul. Zamenhofa 1 moich danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji.”

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
Termin: 31.08.2018 r.

Sposób:Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z    umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem ”nabór na stanowisko wychowawcy

Miejsce: osobiście lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):

Lubuska Wojewódzka Komenda OHP w Zielonej Górze
ul. Zamenhofa 1
65-186 Zielona Góra


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 068 328 48 84.

INFORMACJA

Administratorem danych osobowych jest Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy z   siedzibą  w Zielonej   Górze   przy   ulicy   Zamenhofa   1.   Dane   osobowe   będą   przetwarzane   w   celu przeprowadzenia rekrutacji.   Podanie   danych   w   zakresie:   imię   (imiona),   nazwisko,  imiona   rodziców. Data urodzenia, miejsce    zamieszkania    (adres   do   korespondencji),   wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest   obowiązkowe   i   wynika   z   przepisów   Kodeksu   pracy,   podanie pozostałych danych jest dobrowolne.