Aktualność "Nabór kandydatów na stanowisko specjalisty ds. Kadr"

dodano: 2019-02-01

OGŁOSZENIE

 

 

Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko specjalisty ds. Kadr.


Miejsce wykonywania pracy: Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Zielonej Górze.

 

Wymiar czasu pracy1 etat.

Zakres obowiązków, m.in.

 

1)       Znajomość aktów normatywno-prawnych normujących działalność OHP,  wykonywanie zadań, bieżące śledzenie ustaw i rozporządzeń w tym zakresie.

2)       Przygotowywanie dokumentów kadrowych i nadzór nad ich obiegiem.

3)       Analiza polityki kadrowej w zakresie wykorzystania etatów LWK OHP.

4)       Przygotowanie dokumentów o nawiązaniu lub rozwiązaniu stosunku pracy.

5)       Bieżące załatwianie spraw pracowniczych powodujących skutki finansowe wynikające ze stosunku pracy.

6)       Bieżąca kontrola terminowej realizacji badań lekarskich pracowników.

7)       Kierowanie pracowników na badania lekarskie.

8)       Bieżący monitoring wykorzystywania urlopów wypoczynkowych.

9)       Prowadzenie ewidencji oraz rozliczanie delegacji służbowych pracowników LWK OHP

10)  Sprawozdawczość i analiza kadrowa na potrzeby wewnętrzne, wykonywanie sprawozdań do PFRON i GUS, a także prowadzenie sprawozdań z zakresu kadr zgodnie z wymogami KG OHP

11)   Nadzór nad grafikami czasu pracy w jednostkach organizacyjnych

12)   Bieżące załatwianie spraw pracowniczych powodujących skutki finansowe wynikające ze stosunku pracy.

13)   Obsługa wewnętrznego programu LWK OHP do zarządzania kadrami w ramach wykonywanych zadań.

 

  Wymagania niezbędne:

 

1)  wykształcenie średnie,

2)  4 lata stażu pracy, preferowane na podobnym stanowisku pracy,

3)  dokładność, inicjatywa, zaangażowanie, samodzielność

4)  umiejętność pracy w zespole

5)  bardzo dobra organizacja pracy

 

Wymagane dokumenty:


1)  CV - Curriculum Vitae,

2)  list motywacyjny,

3)  kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

4)  kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu).

5) oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lubuską Wojewódzką Komendę OHP w Zielonej Górze, ul. Zamenhofa 1 moich danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji.”

 


Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:


Termin: 31.01.2019 r.


Sposób: Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem ”nabór na stanowisko specjalisty ds. Kadr”.

 

Miejsce: osobiście lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):

 

     Lubuska Wojewódzka Komenda OHP

ul. Zamenhofa 1

65-186 Zielona Góra

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 68 328 48 70

 

 

INFORMACJA

 

Administratorem danych osobowych jest Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą w Zielonej Górze przy ulicy Zamenhofa 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji. Podanie danych w zakresie: imię (imiona), nazwisko, imiona rodziców. Data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest obowiązkowe i wynika z przepisów Kodeksu pracy, podanie pozostałych danych jest dobrowolne.