Aktualność "Nabór kandydatów na stanowisko: specjalisty ds. informatyki - Zielona Góra"

dodano: 2019-04-08


OGŁOSZENIE

 

 

Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: specjalisty ds. informatyki


Miejsce wykonywania pracy: Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
w Zielonej Górze.

 

Wymiar czasu pracy: 1,0 etat.

 

Zakres obowiązków, m.in.

1)      Administrowanie sieciami i systemami informatycznymi i teleinformatycznymi Wojewódzkiej Komendy i jednostek organizacyjnych.

2)      Zapewnienie bieżącej archiwizacji danych przetwarzanych w ramach sieci i programów informatycznych oraz wykonywania i przechowywania kopii bezpieczeństwa.

3)      Analizowanie potrzeb Wojewódzkiej Komendy w zakresie systemów informatycznych
i sprzętu komputerowego, bieżące gospodarowanie sprzętem, przygotowywanie specyfikacji technicznej zamawianego sprzętu, zakupy i likwidacje sprzętu w zakresie członkostwa

4)      w komisji likwidacyjnej.

5)      Zabezpieczenie systemu informatycznego Wojewódzkiej Komendy oraz wsparcie jednostek organizacyjnych w tym zakresie.

6)      Realizacja zadań związanych z wdrażaniem programów i systemów informatycznych.

7)      Kontrolowanie legalności oprogramowania informatycznego w Wojewódzkiej Komendzie

i jednostkach organizacyjnych.

8)      Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania systemów informatycznych.

9)      Bieżący serwis sprzętu komputerowego i biurowego, zapewnienie sprawności technicznej sprzętu.

10)    Prowadzenie ewidencji i szczegółowej specyfikacji technicznej komputerów oraz oprogramowania.

11)    Administrowanie, przy współpracy z Zespołem Redakcyjnym Wojewódzkiej Komendy stroną internetową Wojewódzkiej Komendy.

12)    Administrowanie strony  BIP przy współpracy z Zespołem Redakcyjnym LWK OHP.

13)    Nadzór nad właściwym funkcjonowaniem pracowni komputerowych w jednostkach organizacyjnych.

14)    Prowadzenie dokumentacji, opisywanie faktur dotyczących usług ISP.

15)    Organizacja i prowadzenie szkoleń wewnętrznych z zakresu informatyki i programów użytkowych

16)    Zarządzanie serwerem.

17)    Opisywanie faktur dotyczących sieci teleinformatycznych oraz zakupu sprzętu  biurowego
i  komputerowego dla Lubuskiej Wojewódzkiej Komendy OHP.

18)    Administrowanie podsiecią QNT.

19)    Bieżąca archiwizacja danych w ramach QNT.

20)    Administrowanie sieciami teleinformatycznymi LWK OHP.

21)    Wykonywanie innych zadań na polecenie Wojewódzkiego Komendanta i bezpośredniego przełożonego.

 

  Wymagania niezbędne:

 

1)     wykształcenie wyższe,

2)     2 lata stażu pracy,

3)     umiejętność pracy w zespole, samodzielność, umiejętność stosowania przepisów, planowanie i organizowanie pracy, postawa etyczna,

4)     bardzo dobra organizacja pracy.

 

 

Wymagane dokumenty:


1)     CV – Życiorys zawodowy,

2)     list motywacyjny,

3)     kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

4)     kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),

5)     oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lubuską Wojewódzką Komendę OHP w Zielonej Górze, ul. Zamenhofa 1 moich danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji.”


Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:


Termin:  19.04.2019 r.


Sposób: Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem ”nabór na specjalistę ds. informatyki

 

Miejsce: osobiście lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):

 

     Lubuska Wojewódzka Komenda OHP

ul. Zamenhofa 1

65-186 Zielona Góra

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 68 328 48 70

 

INFORMACJA

Administratorem danych osobowych jest Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą w Zielonej Górze przy ulicy Zamenhofa 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji. Podanie danych w zakresie: imię (imiona), nazwisko, imiona rodziców. Data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest obowiązkowe i wynika z przepisów Kodeksu pracy, podanie pozostałych danych jest dobrowolne.