Aktualność "Nabór kandydatów na stanowisko: specjalista ds. rozwoju zawodowego/ specjalista ds. rozwoju zawodowego - stażysta"

dodano: 2019-01-25


OGŁOSZENIE

 

 

Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: specjalista ds. rozwoju zawodowego/ specjalista ds. rozwoju zawodowego - stażysta


Miejsce wykonywania pracy : Młodzieżowe Centrum Kariery w Gorzowie Wlkp.

 

Wymiar czasu pracy1,0 etat.  Umowa na czas określony – w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Zakres obowiązków, m.in.:


1) Zapewnianie wysokiego poziomu jakości świadczonych usług,

2) właściwy dobór kadry nauczającej, posiadającej odpowiednie kwalifikacje,

3)  dbanie o bazę lokalową i wyposażenie jednostki w pomoce dydaktyczne,

4) dbanie o właściwą gospodarkę pomocami dydaktycznymi oraz zaopatrywanie uczestników kursów w pomoce dydaktyczne,

5) monitorowanie rynku pracy pod kątem zapotrzebowania na kwalifikacje wynikające z sytuacji na rynku pracy,

6) przeprowadzanie kontroli i monitoringu realizacji usług szkoleniowych,

7) udzielanie pomocy w określaniu umiejętności, zainteresowań, wartości związanych z rozwojem zawodowym,

8) ustalanie możliwości zatrudnienia po ukończonym szkoleniu, monitorowanie efektywności zatrudnieniowej wg potrzeb oraz na potrzeby sprawozdań,

9) utrzymywanie stałych kontaktów z urzędami i pracodawcami na terenie działania,

10) przygotowywanie dokumentacji szkolenia (w tym: karty organizacyjnej, kalkulacji, listy słuchaczy przyjętych na kurs, itp.),

11) opracowanie kalkulacji kosztów szkoleń ,rozliczanie kursów pod względem merytorycznym i finansowym,

12) współdziałanie z urzędami, instytucjami i organizacjami upoważnionymi  do przeprowadzania egzaminów kwalifikacyjnych,

13) opracowywanie analizy rynku pracy pod katem pracownika i pracodawcy,

14) pozyskiwanie środków finansowych na realizację szkoleń,

15) składanie informacji i sprawozdań z działalności.

 

  Wymagania niezbędne:

 

1) wykształcenie wyższe i 1 rok stażu pracy w zakresie organizacji szkoleń w przypadku specjalisty ds. rozwoju zawodowego,,

2) wykształceni średnie i 1 rok stażu pracy, bądź wyższe w przypadku specjalisty ds. rozwoju zawodowego  –stażysty,

3) dokładność, inicjatywa, zaangażowanie,

4) bardzo dobra organizacja pracy.


Wymagania pożądane:


1) wykształcenie wyższe związane tematycznie z wykonywanymi zadaniami na danym stanowisku,

2) dokładna znajomość specyfiki lokalnego rynku pracy,

3) łatwość nawiązywania kontaktów,

4) doświadczenie w prowadzeniu warsztatów z zakresu rynku pracy, umiejętności miękkich, itp.,

5) komunikatywność .


Wymagane dokumenty:


1)  CV – Życiorys zawodowy,

2)  list motywacyjny uwzględniający wymagania pożądane,

3)  kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

4)  kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu).

5) oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lubuską Wojewódzką Komendę OHP w Zielonej Górze, ul. Zamenhofa 1moich danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji.”


Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:


Termin:  15.02.2019 r.


Sposób: Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem ”specjalista ds. rozwoju zawodowego”.

 

Miejsce: osobiście lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):

 

     Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży

ul. 11 Listopada 91

66-400 Gorzów Wlkp.

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 68 732 65 44

 

INFORMACJA

Administratorem danych osobowych jest Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą w Zielonej Górze przy ulicy Zamenhofa 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji. Podanie danych w zakresie: imię (imiona), nazwisko, imiona rodziców. Data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest obowiązkowe i wynika z przepisów Kodeksu pracy, podanie pozostałych danych jest dobrowolne.