Aktualność "Nabór kandydatów na stanowisko: specjalista ds. refundacji"

dodano: 2019-08-28

OGŁOSZENIE

 

 

Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: specjalista ds. refundacji


Miejsce wykonywania pracy: Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Zielonej Górze,
ul. Zamenhofa 1, 65-186 Zielona Góra

 

Wymiar czasu pracy: 1,0 etat.

 

Zakres obowiązków, m.in.

1)    Monitorowanie rynku pracy pod kątem zapotrzebowania na kwalifikacje wynikające z sytuacji na rynku pracy.

2)    Utrzymywanie stałych kontaktów z urzędami i pracodawcami na terenie działania.

3)    Opracowywanie analizy rynku pracy pod kątem pracownika i pracodawcy.

4)    Składanie informacji i sprawozdań z działalności.

5)    Bieżące umieszczanie informacji o prowadzonych rekrutacjach i szkoleniach na portalu Elektronicznego Centrum Aktywizacji Młodzieży.

6)    Sporządzanie artykułów, broszur, ulotek z działalności Centrum.

7)    Organizacja własnych oraz pomoc w organizacji imprez edukacyjno-promocyjnych realizowanych przez LWK i CEIPM.

8)    Sporządzanie sprawozdań zbiorczych zleconych przez przełożonego z działalności Centrum.

9)    Przyjmowanie wniosków o zawarcie umów o refundację wynagrodzeń młodocianych pracowników i ich ocena pod kątem formalnym.

10) Wzywanie pracodawców, w przypadku braków formalnych we wnioskach, do ich usunięcia.

11) Prowadzenie rejestru nowych wniosków o zawarcie umów o refundację zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Komendanta Głównego OHP.

12) Wprowadzanie wszystkich wniosków do systemu Delfin i nadawanie im odpowiednich statusów.

13) Sporządzanie opinii do wniosków o zawarcie umowy o refundację i przekazywanie zaopiniowanej dokumentacji do WK OHP.

14) Przekazywanie sporządzonych przez WK OHP i podpisanych umów o refundację do pracodawców.

15) Przyjmowanie wniosków o zwrot kosztów od pracodawców, ich ocena merytoryczno – formalna i finansowa
i wprowadzenie do systemu Delfin, wzywanie pracodawców do poprawienia ewentualnych błędów formalnych, merytorycznych lub rachunkowych.

16) Potwierdzanie prawidłowości złożonego wniosku o zwrot kosztów przez upoważnionego pracownika oraz dyrektora CEiPM i przekazywanie do WK OHP.

17) Przygotowanie wykazu finansowego na wypłaty poszczególnych transz i przekazanie do działu finansowego WK OHP.

18) Sporządzanie informacji o nowo przyjętych wnioskach o zawarcie umów o refundację i przekazywanie do WK OHP.

19) Sporządzanie informacji o strukturze pracodawców i przekazywanie ich do WK OHP.

20) Sporządzanie kwartalnych analiz z realizacji refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników i przekazywanie ich do WK OHP.

21) Udzielanie informacji pracodawcom, monitorowanie pracodawców pod kątem składania wniosków rozliczeniowych zgodnie z zapisami zawartymi w umowach.

22) Opracowywanie i sporządzanie analiz z wykorzystania przyznanych środków Funduszu Pracy na realizację refundacji wynagrodzeń młodocianych pracowników i przekazywanie ich do WK OHP zgodnie z obowiązującymi zasadami i terminami.

23) Ścisła współpraca z pracownikiem ds. finansowych refundacji WK oraz pracownikiem merytorycznym
ds. refundacji WK umożliwiająca prawidłową realizację zadań w zakresie refundacji, zgodnie z obowiązującym Zarządzeniem Komendanta Głównego OHP.

Wymagania niezbędne:

 

1)   wykształcenie wyższe i 2 lata stażu pracy, bądź wykształcenie średnie i 3 lata stażu pracy.

2)   dokładność, inicjatywa, zaangażowanie.

3)   bardzo dobra organizacja pracy.

 

Wymagane dokumenty:

 

1)   CV – Życiorys zawodowy,

2)   list motywacyjny,

3)   oświadczenie dotyczące spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

4)   oświadczenie dotyczące spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pracy.

 

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 

Termin: 19 września 2019 r.

 

Sposób: Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata z dopiskiem ”nabór na specjalistę ds. refundacji w CEiPM w Zielonej Górze

 

Miejsce: osobiście lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):

 

     Lubuska Wojewódzka Komenda OHP

ul. Zamenhofa 1

65-186 Zielona Góra

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 573 900 634

 

INFORMACJA

Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy (dalej Lubuska WK OHP) żąda podania od kandydata jedynie takich danych osobowych, które wskazane są w obowiązujących przepisach prawa.

Jeżeli chcesz, aby Lubuska WK OHP skorzystała z podanych przez Ciebie danych osobowych
i dokumentów przekraczających zakres danych osobowych wymaganych
(czyli danych innych niż imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) załącz poniższą klauzulę zgody w swoich dokumentach aplikacyjnych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lubuską WK OHP z siedzibą w Zielonej Górze moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przekraczających zakres danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa, na potrzeby toczącego się procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które aplikuję.

Jeśli chcesz aby Twoje dokumenty aplikacyjne zostały uwzględnione w kolejnym postępowaniu rekrutacyjnym załącz poniższą klauzulę zgody w swoich dokumentach aplikacyjnych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lubuską WK OHP z siedzibą w Zielonej Górze moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przekraczających zakres danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa, na potrzeby toczącego się procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które aplikuję oraz w przyszłych rekrutacjach.

Możesz z łatwością cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Aby to zrobić napisz do IOD na adres: iodo.lubuska@ohp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Komendant Wojewódzki OHP w Lubuskiej WK OHP z siedzibą przy ul. Zamenhofa 1, 65-186 Zielona Góra, e-mail lwk.zgora@ohp.pl. W imieniu Administratora danych sferę przetwarzania danych osobowych nadzoruje Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem email: iodo.lubuska@ohp.pl. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników. Dane mogą być przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez Lubuską WK OHP. Podstawą do przetwarzania są obowiązujące przepisy prawa tj. Kodeks Pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W przypadku zamieszczenia
w dokumentach aplikacyjnych szerszych informacji niż wymagane przepisami prawa, podstawą do przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Odbiorcą danych osobowych może być podmiot działający na zlecenie Administratora danych tj
. dostawca poczty, dostawca usług z zakresu IT. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane w odniesieniu do bieżącej rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego, natomiast w odniesieniu do procesów przyszłych rekrutacji przez okres nie dłuższy niż do 24 miesięcy od dnia zamknięcia procesu rekrutacyjnego.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie w jakim przetwarzanie Pani/a danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Podanie danych w zakresie szerszym niż imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje, przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest dobrowolne. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.