Aktualność "Nabór kandydatów na stanowisko: specjalista ds. programów lub specjalista ds. programów - stażysta"

dodano: 2019-08-28

OGŁOSZENIE

 

 

Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: specjalista ds. programów lub specjalista ds. programów - stażysta


Miejsce wykonywania pracy: Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Zielonej Górze,
ul. Zamenhofa 1, 65-186 Zielona Góra

 

Wymiar czasu pracy: 1,0 etat, umowa na czas określony w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności.

 

Zakres obowiązków, m.in.

1)      Realizacja projektów systemowych, konkursowych i regionalnych współfinansowanych
ze środków unijnych i pozabudżetowych w ramach działań statutowych OHP.

2)      Stały monitoring dostępnych programów zewnętrznych oraz inicjowanie działań projektowych.

3)      Opracowywanie wniosków w celu pozyskiwania funduszy ze środków Unii Europejskiej
i innych źródeł na realizację projektów społecznych.

4)      Bieżąca współpraca z Zespołem ds. kształcenia i wychowania w zakresie analizy potrzeb, opracowywania i realizacji projektów kierowanych do uczestników OHP.

5)      Współpraca z koordynatorami i osobami odpowiedzialnymi za realizację projektów
w jednostkach organizacyjnych, wsparcie merytoryczne jednostek organizacyjnych
.

6)      Opracowywanie, sporządzanie i analiza dokumentacji i sprawozdawczości.

7)      Monitorowanie i ewaluacja realizowanych projektów.

8)      Ścisła współpraca ze stanowiskiem ds. zamówień publicznych  w zakresie realizowanych projektów.

9)      Racjonalne i rzetelne gospodarowanie środkami materiałowymi i finansowymi, przeznaczonymi na realizację określonych projektów, monitoring wydatkowanych środków w ramach realizacji projektów.

10)    Inicjowanie, udział w opracowaniu i realizacji programów regionalnych i międzynarodowych realizowanych przez OHP – przygotowywanie fiszek i wniosków do programów,

11)    Udział w opracowaniu i realizacji projektów w ramach wojewódzkich programów prowadzonych przez CEiPM i jednostki podległe,

12)    Współpraca w tym zakresie z doradcami zawodowymi, pośrednikami pracy, specjalistami ds. rozwoju zawodowego,

13)    Koordynacja działań w zakresie wdrażania przedsięwzięć programowych w jednostkach podległych CEiPM;

14)    Podejmowanie wszelkich inicjatyw programowych służących aktywizacji społecznej, zawodowej i edukacyjnej młodzieży,

15)    Systematyczne monitorowanie, gromadzenie i upowszechnianie wśród kadry CEiPM informacji dotyczących programów ukazujących się na stronach internetowych oraz materiałów informacyjnych programów, edukacji i informacji europejskiej (literatury, wydawnictw periodycznych, artykułów prasowych, biuletynów itp.),

16)    Uczestnictwo w szkoleniach, konferencjach, wymianach międzynarodowych i spotkaniach związanych z programami współfinansowanymi z UE.

17)    Samodzielnie lub we współpracy z pracownikami poszukiwanie, nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z lokalnymi partnerami zajmującymi się problematyką młodzieży w celu tworzenia i realizowania wspólnych projektów,

18)    Inicjowanie, opracowanie i realizacja programów w ramach współpracy międzynarodowej,

19)    Współpracę w przygotowaniu i realizacji programów regionalnych w ramach partnerstwa.

20)    Opracowywanie sprawozdań okresowych i zbiorczych analiz oraz przekazywanie ich do WK OHP zgodnie z obowiązującymi zasadami i terminami.

21)    Inicjowanie projektów o zasięgu regionalnym , krajowym i międzynarodowym.

22)    Przygotowanie i realizacja koncepcji programów/projektów  autorskich szczególnie z inicjatywy partnerstwa lokalnego.

23)    Opracowanie i wdrożenie programu wolontariatu realizowanego we wszystkich jednostkach CEiPM.

 

 

 

Wymagania niezbędne:

 

1)   wykształcenie wyższe i 1 rok stażu pracy w zakresie przygotowania realizacji i oceniania realizacji programów w przypadku specjalisty ds. programów,

2)   wykształcenie średnie i 1 rok stażu pracy, bądź wyższe w przypadku specjalisty ds. programów–stażysty,

3)   dokładność, inicjatywa, zaangażowanie.

4)   bardzo dobra organizacja pracy.

 

Wymagane dokumenty:

 

1)   CV – Życiorys zawodowy,

2)   list motywacyjny,

3)   oświadczenie dotyczące spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

4)   oświadczenie dotyczące spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pracy.

 

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 

Termin: 19 września 2019 r.

 

Sposób: Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata z dopiskiem ”nabór na specjalistę ds. programów

 

Miejsce: osobiście lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):

 

     Lubuska Wojewódzka Komenda OHP

ul. Zamenhofa 1

65-186 Zielona Góra

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 573 900 634

 

INFORMACJA

Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy (dalej Lubuska WK OHP) żąda podania od kandydata jedynie takich danych osobowych, które wskazane są w obowiązujących przepisach prawa.

Jeżeli chcesz, aby Lubuska WK OHP skorzystała z podanych przez Ciebie danych osobowych
i dokumentów przekraczających zakres danych osobowych wymaganych
(czyli danych innych niż imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) załącz poniższą klauzulę zgody w swoich dokumentach aplikacyjnych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lubuską WK OHP z siedzibą w Zielonej Górze moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przekraczających zakres danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa, na potrzeby toczącego się procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które aplikuję.

Jeśli chcesz aby Twoje dokumenty aplikacyjne zostały uwzględnione w kolejnym postępowaniu rekrutacyjnym załącz poniższą klauzulę zgody w swoich dokumentach aplikacyjnych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lubuską WK OHP z siedzibą w Zielonej Górze moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przekraczających zakres danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa, na potrzeby toczącego się procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które aplikuję oraz w przyszłych rekrutacjach.

Możesz z łatwością cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Aby to zrobić napisz do IOD na adres: iodo.lubuska@ohp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Komendant Wojewódzki OHP w Lubuskiej WK OHP z siedzibą przy ul. Zamenhofa 1, 65-186 Zielona Góra, e-mail lwk.zgora@ohp.pl. W imieniu Administratora danych sferę przetwarzania danych osobowych nadzoruje Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem email: iodo.lubuska@ohp.pl. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników. Dane mogą być przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez Lubuską WK OHP. Podstawą do przetwarzania są obowiązujące przepisy prawa tj. Kodeks Pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W przypadku zamieszczenia
w dokumentach aplikacyjnych szerszych informacji niż wymagane przepisami prawa, podstawą do przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Odbiorcą danych osobowych może być podmiot działający na zlecenie Administratora danych tj
. dostawca poczty, dostawca usług z zakresu IT. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane w odniesieniu do bieżącej rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego, natomiast w odniesieniu do procesów przyszłych rekrutacji przez okres nie dłuższy niż do 24 miesięcy od dnia zamknięcia procesu rekrutacyjnego.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie w jakim przetwarzanie Pani/a danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Podanie danych w zakresie szerszym niż imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje, przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest dobrowolne. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.