Aktualność "Nabór kandydatów na stanowisko kucharza"

dodano: 2019-01-09
OGŁOSZENIE

 

 

Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na stanowisko kucharz.


Miejsce wykonywania pracy : Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Zielonej Górze.

 

Wymiar czasu pracy1,0 etat.  

 

Zakres obowiązków, m.in.

1.      Prowadzenie obróbki wstępnej surowców do produkcji (ręcznej, mechanicznej, termicznej).

2.     Wykonywanie zgodnie z normami surowcowymi różnych technikami i metodami potraw z:

a.    mleka i jego przetworów, jaj;

b.    warzyw, owoców, grzybów;

c.    mięsa zwierząt rzeźnych, dziczyzny, drobiu, ryb;

d.    przetworów mięsnych, podrobów;

e.    dań półmięsnych, jarskich i wyrobów garmażeryjnych.

2.   Posługiwanie się narzędziami, maszynami i urządzeniami przy przygotowywaniu potraw i napojów, przestrzegając instrukcji obsługi poszczególnych urządzeń z pełną odpowiedzialnością za stan techniczny.

3.   Wykończanie, porcjowanie, dekorowanie i estetyczne wydawanie wyrobów kulinarnych.

4.   Przygotowywanie potraw, napojów i deserów na przyjęcia okolicznościowe, także zlecane przez kontrahentów z zewnątrz.

     5. Utrzymywanie na bieżąco czystości na stanowisku pracy (mycie, wyparzanie, suszenie, polerowanie naczyń oraz sprzętu kuchennego).

 

  Wymagania niezbędne:

 

1) wykształcenie średnie gastronomiczne

2) min. 2 lata stażu pracy

3) dokładność, inicjatywa, zaangażowanie,

4) bardzo dobra organizacja pracy.

5) dyspozycyjność

 

Wymagane dokumenty:1)  CV – Życiorys zawodowy,

2)  list motywacyjny uwzględniający wymagania pożądane,

3)  kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

4)  kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu).

5) oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lubuską Wojewódzką Komendę OHP w Zielonej Górze, ul. Zamenhofa 1moich danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji.”


Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:


Termin:  31.10.2018 r.


Sposób: Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem ”nabór na stanowisko kucharza OSiW ZG

 

Miejsce: osobiście lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):

 

     Lubuska Wojewódzka Komenda OHP

ul. Zamenhofa 1

65-186 Zielona Góra

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 68 328 48 70

 

INFORMACJA


Administratorem danych osobowych jest Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą w Zielonej Górze przy ulicy Zamenhofa 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji. Podanie danych w zakresie: imię (imiona), nazwisko, imiona rodziców. Data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest obowiązkowe i wynika z przepisów Kodeksu pracy, podanie pozostałych danych jest dobrowolne.