Aktualność "Nabór kandydatów na stanowisko: księgowy ds. refundacji"

dodano: 2019-06-04

OGŁOSZENIE

Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: księgowy ds. refundacji

Miejsce wykonywania pracy: Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy
w Zielonej Górze.

Wymiar czasu pracy: 1,0 etat.

Zakres obowiązków, m.in.

1)      znajomość przepisów dotyczących rachunkowości jednostek sektora finansów publicznych
i zasad (polityki) rachunkowości jednostki;

2)      otwieranie i zamykanie ksiąg rachunkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami;

3)      prowadzenie ksiąg rachunkowych jednostki rzetelnie, bezbłędnie, sprawdzalnie i na bieżąco;

4)      prawidłowe dekretowanie dokumentów księgowych zgodnie z zakładowym planem kont jednostki;

5)      przyjmowanie wniosków o dokonanie refundacji wynagrodzeń i sprawdzenie ich pod względem rachunkowo-formalnym;

6)      księgowanie i dekretowanie zatwierdzonych wniosków o refundacje i wprowadzenie do systemu księgowego, wykonywanie stosownych przelewów;

7)      bieżące ujmowanie w księdze głównej zapisów dotyczących zaistniałych operacji gospodarczych;

8)      prowadzenie ewidencji kosztów w układzie przyjętym  w wewnętrznej polityce rachunkowości;

9)      systematyczna kontrola i uzgadnianie obrotów i sald kont systematycznych z właściwymi osobami odpowiedzialnymi za prowadzenie ewidencji pomocniczej;

10)   bieżąca obsługa rachunku bankowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych; 

11)    sporządzanie na koniec każdego okresu sprawozdawczego zestawienia obrotów i sald;

12)    sporządzanie na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych zestawienia sald wszystkich kont ksiąg pomocniczych;

13)    sporządzanie na dzień inwentaryzacji zestawienia sald inwentaryzacyjnej grupy składników aktywów;

14)    sporządzanie sprawozdań finansowych;

15)    sporządzanie innych sprawozdań i raportów wymaganych przepisami o rachunkowości, finansach publicznych, statystyce publicznej oraz na potrzeby wewnętrzne jednostki;

16)    właściwe numerowanie, zabezpieczanie, przechowywanie i archiwizowanie dokumentów księgowych;

17)    sporządzanie niezbędnych wydruków ksiąg rachunkowych;

18)    informowanie Głównego Księgowego o stwierdzonych nieprawidłowościach;

19)    wykonywanie innych czynności zleconych przez głównego księgowego.

 

  Wymagania niezbędne:

 

1)     - wykształcenie wyższe,

2)     - 3 lata stażu pracy,

3)     - umiejętność pracy w zespole, samodzielność, umiejętność stosowania przepisów, planowanie i organizowanie pracy, postawa etyczna,

4)     - bardzo dobra organizacja pracy.


Wymagane dokumenty:

1)     - CV – Życiorys zawodowy,

2)     - list motywacyjny,

3)    -  kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

4)     - kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu),

5)    -  oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lubuską Wojewódzką Komendę OHP w Zielonej Górze, ul. Zamenhofa 1 moich danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji.”


Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:


Termin:  19.06.2019 r.

Sposób: Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem ”nabór na księgowy ds. refundacji

 

Miejsce: osobiście lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):

 

Lubuska Wojewódzka Komenda OHP

ul. Zamenhofa 1
65-186 Zielona Góra

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 68 328 48 70

 

INFORMACJA

Administratorem danych osobowych jest Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą w Zielonej Górze przy ulicy Zamenhofa 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji. Podanie danych w zakresie: imię (imiona), nazwisko, imiona rodziców. Data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest obowiązkowe i wynika z przepisów Kodeksu pracy, podanie pozostałych danych jest dobrowolne.