Aktualność "Nabór kandydatów na stanowisko doradcy zawodowego lub doradcę zawodowego- stażystę - Żary"

dodano: 2019-01-08

OGŁOSZENIE

Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na stanowisko doradcy zawodowego lub doradcę zawodowego- stażystę.

Miejsce wykonywania pracy : Młodzieżowe Centrum Kariery w Żarach

Wymiar czasu pracy1,0 etat.  Umowa na czas określony – w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Zakres obowiązków, m.in.

1) promowanie zagadnień związanych z przedsiębiorczością i samo zatrudnieniem oraz umiejętnością kierowania i kreowania własnej przyszłości zawodowej,

2) pomoc w identyfikacji zasobów młodego człowieka istotnych dla funkcjonowania zawodowego,

3) projektowanie indywidualnych planów działania,

4) udzielanie indywidualnych i grupowych informacji o możliwościach kształcenia, szkolenia, poszukiwanych zawodach na lokalnym i europejskim rynku pracy,

5) przygotowywanie młodzieży do planowania kariery zawodowej poprzez tworzenie wraz z klientem Portfolio Indywidualnego Planu Kariery,

6) nauczanie technik autoprezentacji,

7) przybliżanie zagadnień związanych z przedsiębiorczością i zakładaniem własnej firmy oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych,

8) badanie preferencji zawodowych, ocena własnych mocnych i słabych stron, wykonywanie testów zainteresowań i uzdolnień zawodowych,

9) organizacja warsztatów aktywnego poszukiwania pracy i nabycia umiejętności efektywnego poruszania się po rynku pracy w formie pełnej i skróconej,

10) organizowanie i prowadzenie warsztatów z zakresu poradnictwa zawodowego i aktywnego poszukiwania pracy,

11) pomoc przy określaniu predyspozycji psychofizycznych kandydatów przy wyborze zawodu, stanowiska pracy, kierunku kształcenia,

12) udzielanie informacji o możliwościach szkolenia zawodowego,

13) prowadzenie „banku informacji” o zawodach, warunkach pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

14)  współpraca z podmiotami rynku pracy, szczególnie doradcami zawodowymi publicznych służb zatrudnienia oraz innymi instytucjami,

15) realizacja przedsięwzięć dotyczących poradnictwa i doradztwa zawodowego dla uczestników OHP, młodzieży i dorosłych ze społeczności lokalnej.

  Wymagania niezbędne:

 

1) wykształcenie wyższe i 1 rok stażu pracy w zakresie poradnictwa zawodowego w przypadku doradcy zawodowego,

2) wykształceni średnie i 1 rok stażu pracy, bądź wyższe w przypadku doradcy zawodowego –stażysty,

3) dokładność, inicjatywa, zaangażowanie,

4) bardzo dobra organizacja pracy.

Wymagania pożądane:

1) wykształcenie wyższe związane tematycznie z wykonywanymi zadaniami na danym stanowisku,

2) dokładna znajomość specyfiki lokalnego rynku pracy,

3) łatwość nawiązywania kontaktów,

4) doświadczenie w prowadzeniu warsztatów z zakresu rynku pracy, umiejętności miękkich, itp.,

5) komunikatywność .

Wymagane dokumenty:

1)  CV – Życiorys zawodowy,

2)  list motywacyjny uwzględniający wymagania pożądane,

3)  kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,

4)  kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu).

5. oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lubuską Wojewódzką Komendę OHP w Zielonej Górze, ul. Zamenhofa 1moich danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji.”

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

Termin:  30.11.2018 r.

Sposób: Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata oraz z dopiskiem ”nabór na doradcę zawodowego MCK Żary

 

Miejsce: osobiście lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):

 

     Lubuska Wojewódzka Komenda OHP

ul. Zamenhofa 1

65-186 Zielona Góra

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 68 328 48 70

 

INFORMACJA

 

Administratorem danych osobowych jest Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą w Zielonej Górze przy ulicy Zamenhofa 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji. Podanie danych w zakresie: imię (imiona), nazwisko, imiona rodziców. Data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest obowiązkowe i wynika z przepisów Kodeksu pracy, podanie pozostałych danych jest dobrowolne.