Aktualność "Nabór kandydatów na stanowisko: pracownik gospodarczy"

dodano: 2019-06-07
O G Ł O S Z E N I E

Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Zielonej Górze ogłasza nabór
kandydatów na stanowisko: pracownik gospodarczy
Miejsce wykonywania pracy: Środowiskowy Hufiec Pracy w Nowej Soli, ul. Staszica 1a,
67 - 100 Nowa Sól

Wymiar czasu pracy: 1/2 etatu.
Zakres obowiązków, m.in.:

 •  Zamiatanie, zmywanie, odkurzanie mebli, pomocy dydaktycznych, podlewanie kwiatów,
 • przecieranie okien w przydzielonych pomieszczeniach.
 •  Dbanie o estetyczny wygląd pomieszczeń.
 •  Mycie i dezynfekcja pomieszczeń sanitarnych.
 •  Wykonywanie drobnych prac konserwacyjnych.
 •  Wykonywanie drobnych prac remontowych urządzeń i mienia.
 •  Dbanie o prawidłowe użytkowanie wyposażenia.
 •  Dbanie o stan techniczny obiektu, urządzeń technicznych znajdujących się na  wyposażeniu.
 •  Dbanie o powierzone mienie.
 •  Dbanie o należyte utrzymanie, chodników wewnątrz posesji i na zewnątrz, trawników na terenie obiektu (grabienie, koszenie).
 •  Wygaszanie zbędnego oświetlenia, zabezpieczenia po pracy drzwi, okien i kluczy od pomieszczeń.
 •  Dbać o stan techniczny obiektu urządzeń technicznych znajdujących się na wyposażeniu.
 •  Zgłoszenie przełożonemu wszelkich zauważonych braków wyposażenia, uszkodzeń lub zniszczeń sprzętu znajdującego się w pomieszczeniach.
 •  Powiadamianie przełożonych, a także zainteresowane organy np. Policja, Straż Pożarna o wszystkich zdarzeniach (pożar, włamanie, kradzież itp.)
 •  Kontrolowanie z zewnątrz stanu obiektu w porze nocnej.
 •  Zwracanie uwagi na prawidłowość funkcjonowania alarmu.
 •  Prowadzenie zakwaterowania i obowiązującej z tym dokumentacji.
 •  Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych OHP.
 •  Wykonywanie innych zadań na polecenie Wojewódzkiego Komendanta i bezpośredniego przełożonego.
 •  Gruntowne mycie okien podczas ferii wiosennych i letnich w internacie.
 •  Zgłoszenie Kierownikowi wszelkich zauważonych braków wyposażenia, uszkodzeń lub zniszczeń sprzętu znajdującego się w pomieszczeniach.

Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie podstawowe,
2) umiejętność pracy w zespole, samodzielność, planowanie i organizowanie pracy, postawa
etyczna,
3) bardzo dobra organizacja pracy.
Wymagane dokumenty:
1) CV – Życiorys zawodowy,
2) list motywacyjny,
3) kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje,
4) kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy,
zaświadczenia o zatrudnieniu),
5) oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lubuską Wojewódzką
Komendę OHP w Zielonej Górze, ul. Zamenhofa 1 moich danych osobowych w celu
przeprowadzenia rekrutacji.”

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:
Termin: 13.06.2019 r.
Sposób: Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem
i adresem kandydata oraz z dopiskiem ”nabór na stanowisko: pracownik gospodarczy”
Miejsce: osobiście lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):
Lubuska Wojewódzka Komenda OHP
ul. Zamenhofa 1
65-186 Zielona Góra
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 68 328 48 70

INFORMACJA

Administratorem danych osobowych jest Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy z siedzibą w Zielonej Górze przy ulicy Zamenhofa 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji. Podanie danych w zakresie: imię (imiona), nazwisko, imiona rodziców. Data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest obowiązkowe i wynika z przepisów Kodeksu pracy, podanie pozostałych danych jest dobrowolne.