Aktualność " Nabór kandydatów na stanowisko: doradcy zawodowego lub doradcy zawodowego - stażysty."

dodano: 2019-08-29

 

OGŁOSZENIE

 

 

Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy w Zielonej Górze ogłasza nabór kandydatów na stanowisko: doradcy zawodowego lub doradcy zawodowego – stażysty.


Miejsce wykonywania pracy: Młodzieżowe Centrum Kariery w Strzelcach Krajeńskich, Aleja Wolności 42, 66 - 500 Strzelce Kraj.

 

Wymiar czasu pracy: 1,0 etat.

 

Zakres obowiązków, m.in.

1) promowanie zagadnień związanych z przedsiębiorczością i samo zatrudnieniem oraz umiejętnością kierowania i kreowania własnej przyszłości zawodowej,

2) pomoc w identyfikacji zasobów młodego człowieka istotnych dla funkcjonowania zawodowego,

3) projektowanie indywidualnych planów działania,

4) udzielanie indywidualnych i grupowych informacji o możliwościach kształcenia, szkolenia, poszukiwanych zawodach na lokalnym i europejskim rynku pracy,

5) przygotowywanie młodzieży do planowania kariery zawodowej poprzez tworzenie wraz z klientem Portfolio Indywidualnego Planu Kariery,

6) nauczanie technik autoprezentacji,

7) przybliżanie zagadnień związanych z przedsiębiorczością i zakładaniem własnej firmy oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych,

8) badanie preferencji zawodowych, ocena własnych mocnych i słabych stron, wykonywanie testów zainteresowań i uzdolnień zawodowych,

9) organizacja warsztatów aktywnego poszukiwania pracy i nabycia umiejętności efektywnego poruszania się po rynku pracy w formie pełnej i skróconej,

10) organizowanie i prowadzenie warsztatów z zakresu poradnictwa zawodowego i aktywnego poszukiwania pracy,

11) pomoc przy określaniu predyspozycji psychofizycznych kandydatów przy wyborze zawodu, stanowiska pracy, kierunku kształcenia,

12) udzielanie informacji o możliwościach szkolenia zawodowego,

13) prowadzenie „banku informacji” o zawodach, warunkach pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych,

14)  współpraca z podmiotami rynku pracy, szczególnie doradcami zawodowymi publicznych służb zatrudnienia oraz innymi instytucjami,

15) realizacja przedsięwzięć dotyczących poradnictwa i doradztwa zawodowego dla uczestników OHP, młodzieży i dorosłych ze społeczności lokalnej.

 

  Wymagania niezbędne:

 

1) wykształcenie wyższe i 1 rok stażu pracy w zakresie poradnictwa zawodowego w przypadku doradcy zawodowego,

2) wykształcenie średnie i 1 rok stażu pracy, bądź wyższe w przypadku doradcy zawodowego –stażysty,

3) dokładność, inicjatywa, zaangażowanie,

4) bardzo dobra organizacja pracy.

 

Wymagania pożądane:

 

1) wykształcenie wyższe związane tematycznie z wykonywanymi zadaniami na danym stanowisku,

2) dokładna znajomość specyfiki lokalnego rynku pracy,

3) łatwość nawiązywania kontaktów,

4) doświadczenie w prowadzeniu warsztatów z zakresu rynku pracy, umiejętności miękkich, itp.,

5) komunikatywność.

 

Wymagane dokumenty:

 

1)   CV – Życiorys zawodowy,

2)   list motywacyjny,

3)   w przypadku kandydatów na stanowisko doradcy zawodowego: kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego oraz kopia dokumentu potwierdzającego wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pracy: rok w zakresie poradnictwa zawodowego,

4)   w przypadku kandydatów na stanowisko doradcy zawodowego – stażysty: kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wykształcenia wyższego, bądź  wykształcenia średniego i dokumentu potwierdzającego spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego/ stażu pracy w wymiarze 1 roku.

 

Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

 

Termin:  30.09.2019 r.

 

Sposób: Dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie z umieszczonym imieniem, nazwiskiem i adresem kandydata z dopiskiem ”nabór na doradcę zawodowego MCK Strzelce Krajeńskie

 

Miejsce: osobiście lub listownie na adres (decyduje data stempla pocztowego):

 

     Lubuska Wojewódzka Komenda OHP

ul. Zamenhofa 1

65-186 Zielona Góra

 

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 573 900 634

 

INFORMACJA

Lubuska Wojewódzka Komenda Ochotniczych Hufców Pracy (dalej Lubuska WK OHP) żąda podania od kandydata jedynie takich danych osobowych, które wskazane są w obowiązujących przepisach prawa.

Jeżeli chcesz, aby Lubuska WK OHP skorzystała z podanych przez Ciebie danych osobowych
i dokumentów przekraczających zakres danych osobowych wymaganych
(czyli danych innych niż imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje, przebieg dotychczasowego zatrudnienia) załącz poniższą klauzulę zgody w swoich dokumentach aplikacyjnych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lubuską WK OHP z siedzibą w Zielonej Górze moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przekraczających zakres danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa, na potrzeby toczącego się procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które aplikuję.

Jeśli chcesz aby Twoje dokumenty aplikacyjne zostały uwzględnione w kolejnym postępowaniu rekrutacyjnym załącz poniższą klauzulę zgody w swoich dokumentach aplikacyjnych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Lubuską WK OHP z siedzibą w Zielonej Górze moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych, przekraczających zakres danych osobowych wymaganych na podstawie przepisów prawa, na potrzeby toczącego się procesu rekrutacyjnego na stanowisko, na które aplikuję oraz w przyszłych rekrutacjach.

Możesz z łatwością cofnąć zgodę w dowolnym momencie. Aby to zrobić napisz do IOD na adres: iodo.lubuska@ohp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

Administratorem Twoich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych jest Komendant Wojewódzki OHP w Lubuskiej WK OHP z siedzibą przy ul. Zamenhofa 1, 65-186 Zielona Góra, e-mail lwk.zgora@ohp.pl..W imieniu Administratora danych sferę przetwarzania danych osobowych nadzoruje Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem email: iodo.lubuska@ohp.pl. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników. Dane mogą być przetwarzane w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami przez Lubuską WK OHP. Podstawą do przetwarzania są obowiązujące przepisy prawa tj. Kodeks Pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). W przypadku zamieszczenia
w dokumentach aplikacyjnych szerszych informacji niż wymagane przepisami prawa, podstawą do przetwarzania jest Twoja zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do cofnięcia zgody
w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Odbiorcą danych osobowych może być podmiot działający na zlecenie Administratora danych tj
. dostawca poczty, dostawca usług z zakresu IT. Dane zgromadzone w procesach rekrutacyjnych będą przechowywane w odniesieniu do bieżącej rekrutacji przez okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacyjnego, natomiast w odniesieniu do procesów przyszłych rekrutacji przez okres nie dłuższy niż do 24 miesięcy od dnia zamknięcia procesu rekrutacyjnego.

Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, wniesienia sprzeciwu, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania. W zakresie w jakim przetwarzanie Pani/a danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, masz prawo do jej cofnięcia. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem przetwarzanie jej danych osobowych. Podanie danych w zakresie szerszym niż imię (imiona) i nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, kwalifikacje, przebieg dotychczasowego zatrudnienia jest dobrowolne. Dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.