LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

Głównym celem działalności OHP jest stwarzanie młodzieży warunków prawidłowego rozwoju społecznego i zawodowego poprzez aktywne budowanie systemu pomocy dla grup najsłabszych, organizowanie i wspieranie form wychodzenia z ubóstwa, bezrobocia i patologii społecznych.
 

Kształcenie i wychowanie

OHP zapewnia swoim uczestnikom warunki do kontynuowania kształcenia ogólnego i zawodowego, podwyższania kwalifikacji ogólnych i zawodowych lub przekwalifikowania.

REFUNDACJA

LWK OHP refunduje wynagrodzenia wypłacone młodocianym pracownikom oraz składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń.

RYNEK PRACY

Ochotnicze Hufce Pracy posiadają status Instytucji rynku pracy. Dlatego też obszar programowy dotyczący tej problematyki traktowany jest priorytetowo. 

PROJEKTY UE

Realizujemy projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz przedsięwzięcia w ramach współpracy międzynarodowej.
logo at system