LUBUSKA WOJEWÓDZKA KOMENDA OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY

Ochotnicze Hufce Pracy są państwową jednostką budżetową nadzorowaną przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, która wykonuje zadania państwa na rzecz młodzieży powyżej 15 roku życia i bezrobotnych do 25 roku życia w zakresie zatrudnienia oraz przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu społecznemu młodzieży, a także zadania w zakresie jej kształcenia i wychowania.

Kształcenie i wychowanie

OHP zapewnia swoim uczestnikom warunki do kontynuowania kształcenia ogólnego i zawodowego, podwyższania kwalifikacji ogólnych i zawodowych lub przekwalifikowania.

REFUNDACJA

LWK OHP refunduje wynagrodzenia wypłacone młodocianym pracownikom oraz składki na ubezpieczenia społeczne od refundowanych wynagrodzeń.

RYNEK PRACY

Ochotnicze Hufce Pracy posiadają status Instytucji rynku pracy. Dlatego też obszar programowy dotyczący tej problematyki traktowany jest priorytetowo. 

PROJEKTY UE

Realizujemy projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej oraz przedsięwzięcia w ramach współpracy międzynarodowej.
logo at system