Aktualność "Wnioski o zawarcie umowy o refundację do 15 listopada"

dodano: 2008-11-13

Z dniem 15 listopada 2008 r. upłynął termin do kiedy pracodawcy, którzy zatrudniają młodocianych pracowników w celu przygotowania ich do wykonywania określonego zawodu, mogli składać wnioski o zawarcie umowy o refundację kosztów wynagrodzeń.

 

Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może odbywać się w formie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Nauka zawodu obejmuje praktyczną naukę zawodu u pracodawcy i ma na celu przygotowanie młodocianego do pracy w charakterze wykwalifikowanego robotnika lub czeladnika. Przyuczenie go do wykonywania określonej pracy  może dotyczyć wybranych prac związanych z nauką zawodu i ma na celu przygotowanie młodocianych do pracy w charakterze przyuczonego robotnika.

 

28 czerwca 2008 roku ukazało się nowe rozporządzenie ministra pracy i polityki społecznej w sprawie refundowania ze środków Funduszu Pracy wynagrodzeń wypłacanych młodocianym pracownikom (Dz.U. Nr 112 poz. 716), których pracodawca przygotowuje do wykonywania określonego zawodu. Rozporządzenie to w sposób szczegółowy opisuje warunki i tryby ubiegania się o przez pracodawców o zwrot poniesionych nakładów na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne od tych wynagrodzeń wypłacanych młodocianym.

 

Aby pracodawca mógł starać się o refundację powinien spełniać następujące warunki :

  • zatrudniać na czas nieokreślony młodocianych w zawodzie umieszczonym w wykazie zawodów (Uchwała Sejmiku Województwa Lubuskiego) oraz osobiście lub za pomocą osoby prowadzącej zakład w jego imieniu albo osoby u niego zatrudnionej realizować praktyczna naukę zawodu z tym, że w każdym przypadku taka osoba musi posiadać kwalifikacje wymagane od instruktorów praktycznej nauki zawodu.

 

Poniżej przedstawiono krok po kroku działania jakie należy podjąć aby ubiegać się o refundację ze środków z Funduszu Pracy.

 

Wniosek o zawarcie umowy o refundację wynagrodzeń młodocianym między wojewódzkim komendantem OHP a pracodawcą.

Po spełnieniu w/w warunków pracodawca może złożyć wniosek dotyczący zawarcia umowy o refundację do jednostki OHP o nazwie „Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży” (w naszym województwie w Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze ) właściwego ze względu na miejsce odbywania przez młodocianego przygotowania zawodowego (wniosek ten można również składać za pośrednictwem organizacji zrzeszającej pracodawców). Do wniosku, którego wzór jest załączony do rozporządzenia, należy dołączyć :
- kopię umowy o pracę z młodocianym w celu przygotowania młodocianego,
- kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje wymagane od instruktorów praktycznej nauki zawodu (dokumenty należy poświadczyć za zgodnością z oryginałem).
 

Jeżeli pracodawca kształci młodocianego uczęszczającego do zasadniczej szkoły zawodowej lub gimnazjum (tzn. kształcenie w formach szkolnych) wtedy wniosek o zawarcie umowy powinien zostać złożony do dnia 15 listopada. Powyższy termin nie obowiązuje, gdy z przyczyn niezależnych od młodocianego, zmuszony jest on do kontynuowania nauki zawodu u nowego pracodawcy. Dotyczy to trzech przypadków:

-     młodociany otrzymuje orzeczenie lekarskie zawierające przeciwwskazania do wykonywania danego zawodu,

-     nastąpiła reorganizacja zakładu uniemożliwiająca kontynuowanie nauki zawodu,

-     nastąpiło ogłoszenie upadłości lub likwidacja pracodawcy.

 

Jeśli młodociany kształci się w formach pozaszkolnych (np. w systemie kursowym) wniosek o zawarcie umowy o refundację może być składany w innych terminach tj. do 20 dnia każdego miesiąca.

 

Weryfikacja wniosku

 Dostarczony do CEiPM wniosek o zawarcie umowy o refundację zostaje poddany weryfikacji pod względem spełnienia wymogów formalnych i merytorycznych. W przypadku stwierdzenia braków formalnych pracodawca wzywany jest do ich uzupełnienia. W przypadku stwierdzenia innych błędów lub niezgodności pracownik CEiPM obowiązany jest do ich wyjaśnienia z zainteresowanym. CEiPM zobowiązane jest także do sporządzenia opinii o wniosku i przekazania jej właściwemu wojewódzkiemu komendantowi OHP.

 

Podpisanie umowy

Jeżeli wniosek o zawarcie umowy jest kompletny i poprawnie wypełniony oraz został pozytywnie rozpatrzony przez wojewódzkiego komendanta może nastapić podpisanie umowy o refundację wynagrodzeń (wzór umowy dołączony jest do rozporządzenia). Wypełniona umowa o refundację – podpisaną przez komendanta wojewódzkiego – jest przesyłana do pracodawcy celem jej weryfikacji i podpisania. Podpisaną umowę pracodawca odsyła do CEiPM. Od tego momentu można ubiegać się o zwrot poniesionych nakładów na wynagrodzenia wypłacone młodocianym.

 

Wypłacanie refundacji  

Podpisana umowa miedzy pracodawcą a wojewódzkim komendantem OHP upoważnia pracodawcę do ubiegania się o zwrot poniesionych kosztów. Aby otrzymać refundacje poniesionych nakładów na wynagrodzenia dla młodocianych należy złożyć wniosek o dokonanie (wypłacenie) refundacji do CEiPM w terminach i na warunkach określonych w umowie oraz według wzoru zamieszczonego w rozporządzeniu.  Do wniosku należy dołączyć kopie dokumentów potwierdzających wypłacenie wynagrodzeń młodocianym, opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne od tych wynagrodzeń oraz kopie deklaracji rozliczeniowych. Dokumenty te muszą być poświadczone za zgodnością z oryginałem. Wypłata należnej kwoty przekazana jest w terminach ustalonych w umowie.

 

Podsumowanie

Na zakończenie jeszcze raz warto podkreślić, że aby otrzymać zwrot poniesionych nakładów w związku z kształceniem zawodowym młodocianych należy:

-     złożyć wniosek o zawarcie umowy o refundację do Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży  (CEiPM) właściwego  ze względu na miejsce odbywania przygotowania zawodowego,

-     podpisać z wojewódzkim komendantem (właściwym terytorialnie) – umowę o refundację,

-     złożyć wniosek o wypłatę refundacji do wojewódzkiej komendy OHP za pośrednictwem CEiPM.

 

Umowa o refundację może być podpisana na okres nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2009 r.

 

Na jaką pomoc finansową może liczyć pracodawca zatrudniający młodocianego pracownika?

Przyjmując młodocianych, pracodawcy mogą liczyć na refundację ich wynagrodzeń i składek ZUS w pierwszym roku nauki 4 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (na dzień dzisiejszy jest to 118,05 zł) ,  w drugim 5 proc. (147,57 zł), w trzecim 6 proc. (177,08 zł). Wniosek o taką refundację firma składa do OHP.

Pracodawcy przysługuje też dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego. Gdy trwa ona dwa lata, ma szanse na 4.587 zł, a jeżeli 36 miesięcy – nawet na 7.645 zł. Firma, która zaangażowała młodocianego w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy, może zyskać 240 zł za każdy pełny miesiąc tego kształcenia. Wniosek o wypłatę dofinansowania należy złożyć do urzędu gminy w ciągu trzech miesięcy od daty, kiedy nastąpiło uzyskanie kwalifikacji zawodowych (data wystawienia dyplomu). Wcześniej pracodawca musi jeszcze zadbać o to, by młodociany zdał egzamin przed komisją oceniającą jego zawodowe kwalifikacje.

 

 

Bliższych informacji udzielają:

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Gorzowie Wlkp.

ul. Podmiejska 23 tel/fax 095 732 65 44

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Zielonej Górze

ul. Zamenhofa 1 tel 068 328 48 86